Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Podbořanech
Jan Hus
Jan Hus
1371–1415
Erasmus Rotterdamský
Erasmus Rotterdamský
1466–1536
Albrecht Dürer
Albrecht Dürer
1471–1528
Martin Luther
Martin Luther
1483–1546
John Calvin
John Calvin
1509–1564
Jan Ámos Komenský
Jan Ámos Komenský
1592–1670
Jan Karafiát
Jan Karafiát
1846–1929
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
1875–1965
Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer
1906–1945
Miloš Bič
Miloš Bič
1910–2004
Elsa Brandström
Elsa Brandström
1888–1948
Karl Barth
Karl Barth
1886–1968
Pavel Filipi
Pavel Filipi
*1936
Jan Heller
Jan Heller
1925–2008
Anna Jelínková
Anna
Jelínková
1918–2009
Joel Ruml
Joel Ruml
*1953
Jeroným Pražský
Jeroným Pražský
1378(80)–1416
Ján Kollár
Ján Kollár
1793–1852

Bohoslužby: 1. neděle v měsíci pouze v Podbořanech od 11.00, dále 3. a 5. neděle v měsíci pouze v Oráčově od 13.30


„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“
(Mt 28,19)

Tajemství Nejsvětější Trojice převyšuje možnosti našeho chápání. Apoštol Pavel nám ho v závěru svého listu do Korintu připomíná v požehnání, kde je každá osoba božské Trojice spojena s určitým darem. Ježíši Kristus je spojen s milostí, Bůh Otec s láskou a Duch svatý s darem společenství. Pro křesťany je Boží jednání nejzřetelnější v příběhu Ježíše Krista. Naše víra nestojí na filosofických úvahách či teoriích o vzniku světa. To, co nás drží při víře a dává nám odvahu v těžkých chvílích, není tajemství vesmíru ani dokonalost přírody kolem nás - ale příběh Ježíše Krista. Ježíš nás místo hrozbami vychovává dobrotou. Nabízí nám přátelství a důvěru ve chvíli, kdy si jí ničím nezasloužíme. Stačí vzpomenout na celníky Zachea, Leviho, Matouše nebo Maří Magdalskou. Nebo na lotra na kříži a většinu učedlníků. Nikdo z nich nepatřil mezi mravní elitu. Byli to lidé, kteří se neměli čím chlubit. A přece jim Ježíš nabídl přátelství. Ježíš tyto odepsané povzbudil k novému životu. Začarovaný kruh lidské slabosti a hříchu se prolomil. Milost můžeme přeložit také slovem velkorysost. Ta je v dnešním světě stejně vzácná jako kdysi. Když máme někomu ustoupit nebo odpustit, máme strach, že to bude zneužito. Milost, kterou nám nabízí Ježíš, není slabost, ale výzva. Milost slouží k tomu, aby se ukázalo, co jsme zač. Chyby děláme všichni. Není člověka bez hříchu a míra našeho dluhu je víceméně stejná. Kristova milost však ukáže, jak to s námi doopravdy je. Kdo uzná, že žije v hříchu a nemá jinou možnost, než prosit o odpuštění - bude zachráněn. Kdo však trvá na tom, že je lepší než mnoho jiných a dokáže se obhájit sám, ten svůj život prohrává. Působení Svaté Trojice nazývá apoštol Boží láskou. Bůh jako nejvyšší autorita, počátek a princip celého světa byl vždycky obklopen tajemstvím a nejistotou. Kdyby byla Boží láska chápána jako náhle či chvilkové vzplanutí, našli bychom v řeckém textu slovo eros. Ale zde stojí agapé a to je trvalý a dlouhodobý vztah. Agapé je láska pečující, sloužící a obětující se. Nejvíc se blíží lásce rodičovské. Milující muž a žena se mohou časem rozejít, ale rodiče nás milují pořád. Místo láska bychom tedy mohli použít slovo věrnost. Je to úplně jiný Bůh, než by si člověk myslel, kdyby jej hledal za výkyvy počasí, dějinných zvratů nebo svých dočasných úspěchů. Bůh je jediný, na koho se dá spolehnout. Působení Boží Trojice je dále vyjádřeno slovy společenství Ducha svatého. Duch svatý je Bůh, který s námi lidmi sdílí všechny radosti a starosti, úkoly i povinnosti. Není pravda, že Bůh z nebe pouze kontroluje, co jsme dokázali nebo pokazili. Bůh není jako učitel, který nás stále jen známkuje.
Duch svatý je jako starší kamarád, který nám pomáhá psát úkoly, povzbuzuje nás, když se bojíme a napovídá nám, když si nevíme rady. Duch svatý je Bůh, který tu žije s námi. Podílí se svou pomocí na všem, co od nás čeká. Je to on, kdo nám dává sílu a vytrvalost, abychom mohli naplnit své poslání. Je to on, kdo se s námi modlí a snáší různá protivenství. Společenství Ducha znamená, že Bůh rozděluje své dary jednotlivým členům rodiny víry, aby se o ně sdíleli s druhými. Být součástí společenství Ducha svatého znamená, že naše duchovní příjmy a vydání jsou společná. To, co umíme, neumíme jen pro sebe, ale také pro druhé. Nikdo z nás si nevystačí sám. Každý někoho potřebuje. Duch svatý má o lidské rodině dobrý přehled, takže každému nedostatku odpovídá i nějaké obdarování. Každé nouzi její naplnění. Někde je přebytek, jinde hlad. Někde radost, jinde zármutek. Někde zkušenost, jinde pouhé nadšení. Duch svatý o tom ví a spojuje nás dohromady. Zdravého s nemocným. Bohatého s chudým. Věřícího s nevěřícím. Silného s unaveným. Mladého se starým. Konkrétní Boží pomoc k nám přichází nejčastěji skrze lidi, které nám Duch svatý přivádí do cesty. Společenství Ducha, které se děje v církvi, v rodině a mezi přáteli je skrytou formou Božího království, které již nyní zažíváme.

Pane Ježíš Kriste, díky za tvou milost. Díky že nás přijímáš s našimi slabostmi. Pane Bože, díky za Tvou věrnost a stálost, na kterou se můžeme spolehnout. Duchu svatý, díky za obdarování, která jsi nám svěřil. Prosíme, abychom je dovedli nabídnout druhým. Amen.


Barokní kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve Valči

Barokní kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve ValčiKostel Nejsvětější Trojice v Aši byl evangelický chrám, jehož stavba započala roku 1622, a který byl zničen při velkém požáru v roce 1960

Kostel Nejsvětější Trojice v Aši Kostel Nejsvětější Trojice v AšiSborový dům Podbořany
Sborový dům Podbořany
Bohoslužebná shromáždění první a třetí neděli v měsíci v 11.00
Návštěvní den středa
Sborový dům Valeč
Sborový dům Valeč
Bohoslužebná shromáždění příležitostně
Kazatelská stanice – Kostel Oráčov, č. 1   Kazatelská stanice – Kostel Oráčov, č. 2
Kazatelská stanice – Kostel Oráčov
Bohoslužebná shromáždění první a třetí neděli v měsíci ve 13.30
Kostel ČCE v Kralovicích
Kostel ČCE v Kralovicích
Bohoslužby v 9.00
Farní sbory Kralovice a Podbořany tvoří tzv. dvojsboří